l'empresa
 
"Generalitats i aceptació de les condicions generals d'utilizació del web i serveis de venda www.testimoni.com "
 

 

Titularitat.

Maria Jesús Pérez Serra amb DNI 37412065S domiciliat en Galeries Maldà 36-A Plaça del Pi,4 08002 de Barcelona és propietària del domini www.testimoni.com (d'aquí endavant: el web) i titular de les botigues testimoni situades en Galeries Maldà 38-A Plaça del Pi,4 08002 de Barcelona i Carrer de Sant Joseph,6 08870 Sitges. Posa el web a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i ofertes de testimoni, així com permetre l'adquisició dels articulos oferts a través del mateix.

Condicions generals d'utilització i acceptació de les mateixes.

Les presents Condicions Generals d'Utilització, juntament amb les condicions generals de contractació, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a la disposició de la informació així com les relacions comercials que sorgeixin entre Maria Jesús Pérez Serra i els usuaris del web. Per la navegació pel web i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, s'adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o l'adquisició de qualsevol dels articles, suposen l'acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació ,si escau, regeixin l'adquisició dels béns o la prestació dels serveis, així com si escau, de les Condicions Particulars que, si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis.

Maria Jesús Pérez Serra podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions així com les Condicions de Contractació exposades més endavant, i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el web amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de l'adquisició de qualsevol bé ofert en el mateix. Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través del web com a l'adquisició de béns i/o la prestació dels serveis oferts en ell, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació, com per a l'adquisició de béns i/o a la prestació de serveis, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que si escau, poguessin existir.

Politica de protecció de dades.

Les dades personals són incorporats a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per a tramitar la comanda, assegurant la confidencialitat i garantint que en cap cas seran cedits a terceres persones. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-lo per escrit a Maria Jesús Pérez Serra Carrer de Sant Joseph,6 08870 Sitges o Galeries Maldà 36-A Plaça del Pi,4 08002 de Barcelona .

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren en www.testimoni.com com estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Maria Jesús Pérez Serra o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió. En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dits contingts sense la prèvia autorització expressa de Maria Jesús Pérez Serra o dels titulars corresponents.

Responsabilitat de Maria Jesús Pérez Serra.

Maria Jesús Pérez Serra, no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, i amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu de:(1) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Maria Jesús Pérez Serra, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (2) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (3) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del web i que no siguin atribuïbles a Maria Jesús Pérez Serra (4) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Maria Jesús Pérez Serra, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Maria Jesús Pérez Serra no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del web. En particular Maria Jesús Pérez Serra no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

Obligació de l'usuari.

Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, i si escau de les Condicions Particulars si fossin d'aplicables, així com complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en el web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Maria Jesús Pérez Serra, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del web, així com en la prestació dels serveis a: (1) En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades i a mantenir-los actualitzats; (2) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del web, qualsevol informació o material que fos difamatorio, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violencia, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. (3) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Maria Jesús Pérez Serra, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Maria Jesús Pérez Serra o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (4) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (5) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web, (6) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Maria Jesús Pérez Serra, els seus proveïdors o tercers; (7) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

Comunicacions

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Maria Jesús Pérez Serra i l'Usuari, aquests haurien de dirigir-se mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a shop@testimoni.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida Maria Jesús Pérez Serra, Carrer de Sant Joseph,6 08870 Sitges. Les comunicacions de Maria Jesús Pérez Serra a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al comunicar-se per correu electrònic. L'Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del web, i/o l'adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Condicions generals de contractació.

Informació prèvia a la contractació Aquestes condicions generals de contractació junt, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre correu electrònic i els Usuaris que contractin els productes oferts a través del web.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i Maria Jesús Pérez Serra, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació. Per la utilització i/o l'adquisició de qualsevol dels productes del web, suposen l'acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del web així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau regeixin l'adquisició.

Maria Jesús Pérez Serra, informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en el web. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar-se segons les indicacions incloses en el web.

Productes oferts. Sistema de compra.

Els Productes oferts en el web, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. Les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari seran sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla en euros inclouen l'IVA seran en tot moment els vigents,. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Maria Jesús Pérez Serra es reserva el dret a decidir a cada moment, els Productes que contingui i s'ofereixin als Usuaris a través del web. D'aquesta manera, Maria Jesús Pérez Serra podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el web, entenent-se, tret que es disposi altra cosa, que tals nous productes es regiran pel disposat en les Condicions Generals en vigor en aquest moment.

Per a l'adquisició dels productes en el web, Maria Jesús Pérez Serra sol·licitarà als usuaris que: (1) envien una petició de disponibilitat de productes, per telefono, fax o a través del formulari a disposició al web per a tal efecte.(2) contestin al correu electrònic de confirmació de disponibilitat on figura el preu total dels articles sol·licitats i les despeses de tramesa  Els Usuàris, que haurien de ser majors de divuit (18) anys, han d'emplenar aquest correu amb el seu nom i cognoms, adreça, codigo postal i ciutat asi com un numero de telèfon. (3) enviant-lo A Maria Jesús Pérez Serra, suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars existents. La compra s'entendrà efectuada en el domicili de Maria Jesús Pérez Serra.

Una cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans de 24 hores des de la recepció del correu de confirmació de compra, Maria Jesús Pérez Serra remetrà per e-mail a l'Usuari un comprovant de la compra. Així mateix, el Client podrà sol·licitar, i Maria Jesús Pérez Serra enviarà la corresponent factura. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa de factura. Els preus de compra seran els vigents en el moment de realitzar la comanda. Les despeses de tramesa que per diferents causes no estiguessin inclosos en el PVP del producte, estan especificats en l'apartat “funcionament”, que apareix en totes les paginas del web.

Maria Jesús Pérez Serra es reserva el dret de cancel·lar la venda a tots aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats o a causa de desatención de reemborsaments.

Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses de tramesa s'efectuarà sempre mitjançant contra reemborsament per Correus i el termini previst a la península segons Correus és de 3 a 4 dies. Segons la llei de comerç espanyola es pot exercir el dret de desistiment en el termini de 7 dias des de la compra.

Les peces de roba interior, per òbvies raons d'higiene, no poden ser retornades si la peça es correspon en model, talla i color amb la demanada.

L'única excepció que s'admet és que la peça sigui defectuosa. Si la causa és imputable a Maria Jesús Pérez Serra (defecte, error en tramesa, etc) es donaran instruccions per a procedir amb la devolució i recobrar l'import del producte i les despeses de tramesa. Si la causa no és cap de les anteriors, l'Usuari/Comprador disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils, per a resoldre la compravenda sense incórrer en penalització ni despesa, excepte les despeses corresponents a la devolució del bé, El termini de set dies hàbils establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats En tot cas, s'entendrà que el Comprador ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada en el web, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment que efectuï la comanda. Les devolucions de les comandes haurien de tramitar-se a través del telèfon: 938947196 o correu electrònic shop@testimoni.com. Maria Jesús Pérez Serra retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, en un termini no superior a trenta dies, una vegada verificat l'estat de la mercaderia. La mercaderia ha de lliurar-se a Carrer de Sant Joseph,6 08870 Sitges o en Galeries Maldà 36-A Plaça del Pi,4 08002 de Barcelona en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellat que cobreixi el seu embalatge original. Si el producte fos defectuós, Maria Jesús Pérez Serra es responsabilitzarà de realitzar la devolució.

 

fer comanda guia de talles condicions legal com funciona